Topic new

לתבנית שמתארת את התהליך נקרא מודל אמ”ת.מודל אמ”ת (ראשי תיבות של אירוע, מחשבה ותגובה) מדגיש את הגורם המתווך, המחשבות, המייצר את התגובה (כלומר את החרדה): לא הבחינה (האירוע) היא הגורמת לחרדה

אירוע / בחינה

MinuStress_icon3

מחשבה

MinuStress_icon5

תגובה / חרדת בחינות

המחשבות האוטומטיות המכשילות מופיעות לעיתים גם כדימויים או כתמונות. למשל – עלול לרוץ לך בראש ”סרט נוראי“ של הרגע
בו אתה משתף את ההורים )או מישהו קרוב אחר( בכישלונך בבחינה. כלומר – גם דימויים יכולים לגרום לתחושות חרדה.במודל אמ“ת
מופיעים הדימויים כחלק מהמחשבות.

MinuStress_icon5
MinuStress_icon5

תרגול מודל אמת – נתרגל עכשיו אירוע לפי מודל אמ“ת:

נניח שהחברה שלך עזבה אותך. אתה מרגיש לא רק עצוב )שזה טבעי( אלא גם מדוכא וחסר אנרגיה.

על פי הדוגמה, רשום עכשיו:

MinuStress_icon3

מהו האירוע?

MinuStress_icon3

?מהי התגובה

בדוק אם תשובתך תואמת את הניתוח הבא:

האירוע – החברה שלי עזבה אותי.
התגובה – דיכאון וחוסר אנרגיה.לכאורה זהו ההסבר לתגובה: "אני בדיכאון מכיוון שהחברה שלי עזבה אותי." אנחנו כבר יודעים שאין זה כך.
ננסה לחפש את הגורם החמקמק שלא מופיע כאן באופן גלוי: המחשבות – הן אלה שגורמות לך להרגיש מדוכא. אם עצם עזיבת החברה
)האירוע( הוא הגורם לדיכאון, הרי באמת אין לך שום שליטה במצב, והדיכאון הוא בלתי נמנע. אתה תלוי אז לחלוטין ברצון הטוב של החברה
שלך, ורק היא מכתיבה את מצב הרוח שלך.אך לא כל מי שבת זוגו עוזבת אותו נכנס לדיכאון! אין ספק שאירוע כזה איננו משמח, אך ניתן
להגיב עליו בצורות שונות.

לדוגמה, אתה יכול לחשוב:
"למרות שלא זה מה שרציתי, יש לי כוח להתמודד עם הפרידה הזאת."
או:"אכן הדחייה קשה ולא נעימה לי, אך אני רוצה להיות עם מי שאוהבת אותי ורוצה להיות איתי."
או:"אולי אנחנו לא מתאימים, אבל זה לא אומר שאני לא שווה."
עם מחשבות כאלה, אולי יתעורר כאב, אבל לא דיכאון.

אם כן, הדיכאון אינו נגרם מכך שהיא עזבה אותך, אלא מהאופן שבו אתה מפרש )במחשבותיך( את האירוע. ננסה עכשיו למלא את השלב
האמצעי במודל האמ"ת באירוע זה. נאתר את המחשבה המכשילה, זו שכנראה גורמת לתגובת הדיכאון.

MinuStress_icon4בתחילה מופיע האירוע: החברה שלי עזבה אותי.כעת מופיעה המחשבה המכשילה.

מהי התגובה?

MinuStress_icon3

דיכאון וחוסר אנרגיה

MinuStress_icon3

מאחר שאני לא מספיק טוב או אף אחד לא יכול לאהוב אותי לאורך זמן

MinuStress_icon3

דיכאון וחוסר אנרגיה

המחשבות המופיעות בדוגמאות אלה הן דרך אחת לפרש את האירוע. יש כמובן גם אפשרויות אחרות.

מה שאנו אומרים לעצמנו, הדיבור העצמי שלנו, הדרך שבה אנו תופסים את האירוע – הם אלה שקובעים איך נרגיש ומה נעשה. אם נשנה את המחשבות – תשתנה התגובה שלנו לאירוע

סיכום:

סיכום:

MinuStress_iconסיכום:

  • למדנו שלא הבחינה עצמה היא גורם החרדה.
  • ראינו – בעזרת מודל אמ“ת – את תפקיד המחשבות ביצירת החרדה.
  • הגדרנו את המחשבות האלה כמחשבות אוטומטיות מכשילות.
  • תרגלנו את מודל אמ“ת, והראינו איך התגובה עשויה להשתנות, כאשר אנחנו מחליפים את המחשבות
    .האוטומטיות המכשילות במחשבות מאוזנות יותר

שים לב !
גם אם הדברים שעסקנו בהם עד כאן מובנים לך –לא תמיד פשוט ליישם אותם. בהמשך נעסוק בהרחבה בדרכים להשפיע על שבות אלה.
עד כאן עסקנו במרכיב אחד – המעורבות של המחשבות ביצירת החרדה. במפגש הבא נכיר מרכיב מרכזי נוסף: תפקיד תגובות הגופניות
ביצירת החרדה.

תרגול-המשך בין המפגשים:
בסוף כל מפגש תקבל תרגולים, אותם תתבקש לבצע בין המפגשים.